תקנון ותנאי שימוש באתר

גולש יקר אנו מודים לך שבחרת להשתמש באתר www.sportenter.co.il, הבית לספורט בישראל, לרבות כל השירותים המוצעים באתר ויישומם של אלה (להלן: “השירותים“), בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הסמארטפון ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן – “האתר“).

האתר והפורום שמנוהל באתר מרכזים קהילות מרכזיות לכל סוג ספורט וקבוצה ומטרתו ליצור סביבת דיונים ברמה איכותית, מכבדת ורלוונטית, בכל תחומי הספורט. נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה של היחסים בינינו והיכרות שלך עם התנאים לשימוש באתר בשירותים.

יצירת קשר עם מערכת האתר

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר ו/או לתקנון תנאי השימוש בו, ניתן לפנות למערכת האתר במסגרת “יצירת קשר” באתר עצמו.

כללי

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד; כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפרשנותו. במסגרת תקנון זה,  “גולש” הוא כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר הסמארטפון ובכל דרך אחרת..

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או למחוק את הוראות תקנון ותנאי השימוש, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך מראש, ותנאים חדשים אלו יחשבו מחייבים מרגע פרסומם באתר.

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות בפורום האתר, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי מסמך תקנון ותנאי שימוש זה וכן למדיניות הפרטיות של האתר, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

בעל האתר רשאי למנוע השתתפות של גולש כלשהו (בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ככל שיהא סבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי נכון הדבר, וזאת מבלי שיהא חייב במתן הסבר, נימוק או פירוט להחלטתו.

השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים ואולם השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור האפוטרופוס החוקי שלהם.

אלא אם ציין בעל האתר אחרת, בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם האתר.

בעצם השימוש באתר, פוטרים הגולשים את בעל האתר מאחריות כלשהי בקשר לכך.

שימוש מסחרי באתר

השירותים המוצעים באתר הם שירותי חינם אשר אינם כרוכים בתשלום. עם זאת, ברור כי בעל האתר עושה ורשאי לעשות באתר שימוש מסחרי ולהפיק ממנו הכנסות, וזאת בכל דרך שהיא, בין היתר על מנת שנוכל להמשיך ולקיים את האתר לרווחת הגולשים.

לפיכך, אתה רשאי לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין, כל עוד השימוש הוא אישי ופרטי או במסגרת האתר. האתר ותכניו לא נועדו לשימוש מסחרי שלך, או כל שימוש אחר שאינו אישי או במסגרת האתר, אלא אם צוין אחרת במפורש. ככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות (אך לא רק) הצבת פרסומות, אנא פני אל מערכת האתר.

ההרשמה לפורום, שם המשתמש והסיסמה

ייתכן שעם הרשמה לאתר ו/או לחלק מהשירותים באתר, תתבקש לבחור שם משתמש אשר ישרת אותך בפעולה כלשהי שתרצה לבצע באתר, וכן סיסמה מתאימה. הנך מתבקש לא לגלות או להעביר את הסיסמא שבחרת.

זכויות קניין וקניין רוחני

כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים ו/או כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכנים ובשירותים הינם של בעל האתר או של צדדים שלישיים שהעניקו לבעל האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור, בעל האתר  הוא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, ככל שישנם, בפטנטים ובמדגמים של האתר ככל שישנם ו/או שיהיו, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצובו הגרפי של האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו– למעט תכני גולש כהגדרתו של מונח זה להלן.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע שימוש מסחרי כלשהו, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו.

לבעל האתר לא תהיה כל אחריות כלפי משתמשי האתר, בשום מקרה בו תועלה טענה לפגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני בקשר עם רשות השימוש באתר.

שינויים בשירותים

בעל האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה השירותים, מראם, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם – לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

בעל האתר רשאי לחייב אותך בתשלום עבור שימוש בשירותים, גם אם בתחילה היה השימוש בהם פטור מתשלום. הודעה על הכוונה לחייב תשלום עבור השימוש בשירותים אלה תפורסם בעמוד הבית של האתר לפחות 30 ימים מראש. לאחר מועד סגירת השירותים לתשלום, לא תוכל להמשיך ולהשתמש בהם או לצפות בתכנים שבהם (לרבות תכנים שאתה עצמך פרסמת) אלא בכפוף לתשלום הנדרש.

ביטול השירותים

זכותך להשתמש בשירותים כפופה לכך שתעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים במסמך תקנמון ותנאי שימוש זה ותקיים אותם בכל עת. במידה ולא תקיים את התנאים והמגבלות הללו, בעל האתר יהא רשאי לבטל הסכם זה ולמנוע ממך את המשך השימוש בשירותים, בהתאם לשיקול דעתו ומכל סיבה משהיא.

בעל האתר רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הניתנים באתר בלא תשלום, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים יחזיק בעל האתר את החומר המצוי בידיו למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן יהא רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

תכני גולשים

האתר מעניק פלטפורמה חברתית להעלאת כתבות בתחום הספורט לכל גולש שמעוניין בזה. תכנים אותם העלה גולש לאתר, לרבות אך לא רק, מילים (כולל תגובות), תכני שמע (קול), תוכנה, תכני וידאו, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, תמונות, או כל חומר אחר שניתן יהיה להעלות לאתר בכל זמן מהזמנים (להלן: “תכני הגולש“) הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו.

כל תכני הגולש כאמור שאותם מעלה גולש לאתר, מהווה הסכמה ואישור בלתי חוזר של הגולש לכך שתכני הגולש הם בבעלותו, כי האתר מסתמך על כך וכי האתר יעשה שימושים שונים בתוכן שהגולש העלה לאתר, באופנים שונים הסבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט, וללא כל תשלום לגולש, ללא הגבלת זמן וכל עוד האתר פעיל ולא יראו בשימוש זה משום הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

למעט זכות האתר לשימוש בתכני הגולש כאמור, לצורך השימוש בתכני הגולש המופיעים באתר, יש לקבל את רשותו. כל שימוש בתכני גולש ללא אישורו (ולאתר ניתן אישור כאמור), הינו באחריות הגולש בלבד, על כל המשתמע מכך ולאתר אין ולא תהייה כל אחריות לכך כלפי הגולש ו/או כלפי כל גורם אחר.

בעל האתר יהא רשאי לבצע בתכני הגולש כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר והפעלתו. לצרכי מימוש זכות השימוש בתכני הגולש במסגרת האתר, יהא בעל האתר רשאי לערוך כל תוכן כזה ו/או לקצרו ו/או לשלבו עם כל חומר אחר.

הגבלות תכנים

תנאי שימוש אלה מגדירים, בין השאר, את המגבלות החלות על פרסום תכנים בשירותים ובאמצעותם אוסרים עליך לפרסם תכנים אלה:

 • פרסומות ומידע מסחרי מכל מין וסוג;
 • כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
 • כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, “דואר זבל” (Spam), דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail) וכיו “ב;
 • כל תוכן שנועד לבצע קידום אתרים במנועי חיפוש (SEO);
 • כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו;
 • כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו”ב;
 • כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני;
 • כל מידע העלול להטעות צרכן;
 • כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי נענע 10 בפרט;
 • כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

מחיקת תכנים שפרסמת

בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לפרסם תוכן שמסרת לפרסום באתר או בפורום, מכל סיבה שהיא. בעל האתר רשאי גם למחוק כל תוכן כאמור, אפילו כבר פורסם באתר בעבר, בלא כל הודעה מוקדמת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר יהא רשאית למחוק תוכן כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות; אם הוא או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש באתר; אם תשומת לבם הופנתה במפורש לכך שהתכנים שפרסמת מפרים את הוראות החוק או מסיבות אחרות כלשהן.

לתשומת לבך: כל תוכן שמסרת לפרסום יכול שימחק אוטומטית בחלוף זמן מפרסומו לראשונה או במידה וחרגת מנפח האתר המוקצה לך.

העדר אחריות

אתה בלבד תישא באחריות מלאה ובלעדית לכל תוכן שתפרסם באתר (ובכלל זה בתוכן שתפרסם באמצעות שימוש בשירותים, לרבות בפורום) ולכל התוצאות שינבעו ממנו. בעל האתר אינו יכול לבדוק, ולא יבדוק, את התכנים שאתה או גולשים אחרים באתר מוסרים לפרסום באתר. בכלל זה, בעל האתר אינו יכול לוודא את נכונותם או דיוקם של תכנים אלה.

בעל האתר לא יישא באחריות לכל תוכן שתמסור לפרסום, חוקיותו, אמינותו, מהימנותו, דיוקו, שלמותו, קבצי מחשב שיצורפו אליו, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבים אחרים וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו”ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בגללו ואתה פוטר את בעל האתר מכל טענה ו/או אחריות בעניין זה.

כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ’ט ובין במסגרת “פגישות “אמת”, הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את בעל האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, מיד עם דרישתו הראשונה של בעל האתר.

שונות

השירותים באתר אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי. בעל האתר ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות פניה למערכת האתר במסגרת “יצירת קשר” באתר עצמו בלבד, אולם אינו מתחייב לעשות כן.

כל הודעה שבעל האתר יבקש למסור לך לפי מסמך תקנון ותנאי שימוש זה, תישלח בדואר אלקטרוני בלבד. עליך להקפיד למסור לבעל האתר את כתובת הדואר האלקטרונית המעודכנת שלך בכל עת.

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט במחוז תל אביב הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה.

צוות האתר מאחל לכם גלישה נעימה!

 

To Top