מדיניות הפרטיות של ספורטאנטר

(להלן: “מדיניות הפרטיות”)

מעודכן ל-20 לאפריל, 2018

מטרת מדיניות זו היא להסביר את התחייבות בעל האתר www.sportenter.co.il לשמור על פרטיות המשתמשים באתר (להלן: “המשתמשים” ו”האתר“). מדיניות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר ובהירשמך לשירותי האתר הנך מסכים לתנאיה.

מדיניות הפרטיות המפורטת להלן חלה ביחס לאיסוף ושימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים לאתר ו/או בהסכמתם.

 1. כללי
  • בעל האתר שומר על זכותו לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך בדרך אחרת בה יבחר בעל האתר, לפי המוקדם מבניהם. כל שימוש שלך באתר לאחר מתן הודעה כאמור ייחשב לאישור והסכמה לשינוי מדיניות הפרטיות.
  • כל האמור במדיניות פרטיות זו הינו בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“) ולהוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן.
  • מדיניות הפרטיות מהווה הודעה לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
 2. איסוף מידע
  • על מנת לקבל שירותים מהאתר, הנך נדרש למסור לחברה שורה של פרטים. אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי המידע המסומנים כפרטי מידע אשר חובה למסור אותם, לא נוכל לספק לך שירותים כמשתמש באתר.
  • השימוש במידע זה ייעשה לצרכי פעילות האתר, לא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות האתר ולא יועבר לצד שלישי שלא במסגרת פעילות האתר.
 3. מידע אישי
  • בעת השימוש בשירותי האתר, ייתכן ויוצע לך להזין ולמסור פרטי זיהוי מסוימים, לרבות, אך לא מוגבל, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר ת.ז ומספר טלפון (להלן ביחד: “המידע האישי“).
  • המידע האישי שנמסר על ידי המשתמשים יישמר על ידי בעל האתר לצורך פעילות האתר.
  • אם בחרת למסור מידע אישי לאתר באמצעות חשבון פייסבוק או רשת חברתית אחרת (להלן: “רשתות חברתיות“), בעל האתריהיה רשאי לקבל פרטי מידע אישי שמסרת לאותן רשתות חברתיות בהתאם להרשאתך (למשל, שמך המלא ותמונתך). יודגש כי האפשרות לקבל פרטי מידע אישי כאמור מהרשתות החברתיות הינה בכפוף להגדרותיך באותן רשתות חברתיות ו/או במדיניות הפרטיות שלהן, והנך האחראי הבלעדי לבדוק זאת. עם זאת, מובהר כי בשום מקרה לא תהיה לחברה גישה לסיסמתך ברשתות החברתיות.
  • המשתמש אחראי, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שימסור הינו נכון ומדויק. מובהר כי, מסירת מידע כוזב מהווה עבירה פלילית והעושה כך צפוי לעונשים הקבועים לחוק בעניין זה.
  • משתמש רשאי לעדכן את המידע האישי אודותיו באופן עצמאי באמצעות פנייה בעמוד צור קשר.
  • משתמש רשאי לדרוש כי המידע האישי אודותיו יימחק מהאתר, זאת באמצעות פנייה בעמוד צור קשר. מובהר בזאת כי משלוח בקשה למחיקת פרטים אישיים, דינה כבקשה להפסיק לקבל שירותים מהאתר ועל מילוי הבקשה יחולו גם ההוראות הנוגעות להפסקת ההתקשרות בתנאי השימוש ותנאי השירותים השונים המוצעים באתר. למען הסר ספק, אין באמור לעיל בכדי למנוע מאיתנו לשמור את המידע האישי שביקשת למחוק מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-­פי חוק.
 4. איסוף מידע במהלך השימוש באתר
  • בעל האתר אוסף מידע גם במהלך השימוש של המשתמש בשירותי האתר, לרבות מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש, המיקום גיאוגרפי של הגולשים באתר,מידע בדבר הצעות ושירותים שעניינו את המשתמש וכן מידע שנקלט מן הדפדפן, ובכלל זאת כתובת האינטרנט (IP)של המשתמש. בעל האתר עשוי לשמור מידע שייאסף במהלך השימוש כאמור לעיל כמידע שאינו מזוהה אישית, הנשמר בנפרד מהמידע האישי של המשתמש (להלן: “מידע סטטיסטי“). בהסכמתך למדיניות הפרטיות, הנך מביע את הסכמתך לאיסוף מידע במהלך השימוש כאמור לעיל ומידע סטטיסטי.
 5. השימוש במידע
  • בעל האתרישתמש במידע האישי ובמידע הסטטיסטי שייאסף על ידה לצורך פעילות האתר, בכפוף למדיניות פרטיות זו והוראות דין שלא ניתן להתנות עליהן, ולכל מטרה אחרת הקשורה להפעלת השירותים של האתר, ובכלל זה למטרות הבאות:
   • האפשרות לגלוש באתר ולהשתמש בשירותים המוצעים בו;
   • יצירת קשר עם המשתמשים, עדכונים שוטפים וכן תמיכה ומענה לפניות המשתמשים;
   • מסירת הודעות בקשר עם השירותים המוצעים באתר;
   • מעקב אחר ביצועי האתר ואופן שימוש המשתמש באתר, לצורך שיפור מתמיד של תפקודו, עיצובו, איכותו ומתן שירותים טכניים נוספים, לרבות שינוי ו/או ביטול שירותים ותכנים קיימים באתר;
   • התאמת מודעות ו/או הצעות שיוצגו למשתמשים בעת הביקור באתר בהתאם לתחומי התעניינות של המשתמש הרשום;
   • איסוף מידע הקשור לפעילויות המשתמשים באתר, כגון מידע סטטיסטי לגבי עמודים בהם מבקר משתמש, תאריך ושעות הביקור, מיקום הגישה, משך זמן הצפייה בכל עמוד וכן מידע שהדפדפן של המשתמש שולח בכל פעם בה הוא מבקר באתר כגון כתובת ה- IPשל המחשב שלו, סוג הדפדפן ודף הרשת שביקר בו לפני הכניסה לאתר, והכל על מנת לשפר את רמת השירותים המוצעים באתר וליצירת שירותים חדשים בהתאם להתעניינות המשתמשים;
   • מעקב וביצוע בדיקות למניעת שימוש לרעה, לרבות לשם ביצוע בדיקות אימות;
   • אחסון המידע בבסיסי הנתונים של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות וכל דין נוסף החל על שמירת מידע;
   • הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות בדיוור ישיר, עדכונים והודעות כלליות ומותאמות אישית למשתמשים השונים מקום בו המשתמש נתן הסכמתו לכך;
   • משלוח התראות והודעות לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר;
   • ביצוע ניתוח סטטיסטי בנוגע לשירותים המוצעים באתר, בנוגע לאיכות מקבלי השירות, ביצועם ושיפור תהליכי הדירוג הפנימי בחברה והליכי אישור קבלת השירותים המוצעים באתר;
  • מעת לעת בעל האתר עשוי להשתמש במידע שלך כדי ליצור איתך קשר כדי להציע לך שירותים, למטרות שירות לקוחות או מחקרי שוק. בעל האתר עשוי לפנות אליך באמצעות פקס, דואר ישראל, טלפון, מסרונים, דואר אלקטרוני או כל אמצעי התקשרותי אחר.
  • השימוש במידע סטטיסטי נועד אך ורק לצרכי מחקר וניתוח, וכן שיפור חווית המשתמש במהלך הגלישה באתר ושימוש בשירותים המוצעים באתר.
 6. מסירת מידע לצד שלישי
  • בעל האתרלא ימסור ו/או ימכור מידע אודות המשתמשים לצד שלישי כלשהו, אלא בהתקיים אחת מהנסיבות המפורטות להלן:
   • במידת הצורך, לצורך נקיטה בהליכים משפטיים;
   • בעל האתר קיבל את הסכמת המשתמש למסירת המידע;
   • מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במסגרת הליכים משפטיים ו/או במסגרת דיווח הנדרש לרשות מוסמכת, וכן אם יתקבל אצל בעל האתרצו שיפוטי המורה לו למסור מידע אישי ו/או מידע אחר אודותיך לצד שלישי כלשהו;
   • במקרה שהמשתמש יפר איזה מתנאי השימוש באתר או יבצע או ינסה לבצע פעולות בלתי חוקיות באמצעות או בקשר עם האתר;
   • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין משתמש האתר לבין בעל האתר ו/או מי מטעמו;
   • במקרה שבו בעל האתר יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לאחר, יתמזג עם אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שאותו תאגיד או צד שלישי יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
   • במקרה שבו בעל האתר יחל בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, הוא יהא רשאי למכור, להסב או להעביר לצד שלישי כאמור, את כל המידע האישי והסטטיסטי וכן כל מידע אחר נוסף שסופק לנו על-ידך.
  • המידע אודות קטינים מתחת לגיל 18לא ישמש לצורכי דיוור ישיר.
 7. דיוור ישיר
  • בעת אישור מדיניות הפרטיות כאמור הנך נותן גם את הסכמתך לקבלת מסרים המופצים באופן מסחרי, לרבות “דבר פרסומת”, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982, ובעצם השימוש שלך באתר הינך נותן את הסכמתך המפורשת מראש לקבלת מסרים כאמור. הנך רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דבר פרסומת מהאתר, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בך מהסכמתך, וזאת על-ידי לחיצה על קישור “הסר” בגוף ההודעה שקיבלת, או על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות: צור קשר.
  • אנו לא נמסור את המידע למפרסמים. עם זאת, אנו נהיה רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר האינטרנט שלנו. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
 8. שימוש ב”עוגיות” (Cookies)
  • קבצי “Cookies” הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה.
  • ייתכן ובעל האתר ישתמש בקבצי “Cookies”, לרבות באמצעות Google Analytics, לצורך שיפור חווית הגלישה באתר ותפעולו השוטף והתקין, אשר עשויים לשמש, בין היתר, לצורך אימות פרטים, אבטחת מידע והתאמת עמודי האתר והתוכן המוצגים למשתמש להעדפותיו האישיות.
  • דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מהיווצרותם של קבצי “Cookies” ואפשרות למחיקת קבצי “Cookies” קיימים. יצוין כי בחירה שלא לאפשר קבלת “Cookies”, או לחילופין מחיקת קבצי “Cookies” קיימים עלולה לפגוע בהנאתך מהשימוש באתר.
 9. אבטחת מידע
  • בעל האתר רואה באבטחת המידע בכלל, ובאבטחת מידע אישי של המשתמשים בפרט, נושא בעל חשיבות מרכזית, והוא משקיע כדי לשמור על סודיות ופרטיות המידע.
  • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, בעל האתר אינו מתחייב לכך שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן ו/או לפגיעה במידע, ולא תהיה לה אחראיות כלפי המשתמשים לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שעלול להיגרם להם, עקב חשיפה, מסירה או שימוש במידע אישי של המשתמשים, ללא היתר ובניגוד לדין, לרבות במקרה שהדבר נגרם בטעות או עקב גישה לא מורשית שנעשתה בניגוד לנהלי האתר.
 10. העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל
  • אנו עשויים להעביר את המידע שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי.
  • יתכן וחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ואיחוד האירופי, ובמקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בהצטרפותך כמשתמש באתר, הנך מסכים להעברה האמורה.
 11. קישורים לאתרים אחרים

ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט (להלן: “הקישורים“), שאינם מופעלים על-ידנו (להלן: “האתרים השונים“) ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתריםמהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (לרבות מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו מציעים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

 1. ויתור

אנו לא נושאים באחריות לאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולתנו להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין אנו נושאים באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתנו הסבירה.

 1. יצירת קשר

 

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר ו/או לתקנון תנאי השימוש בו, ניתן לפנות למערכת האתר במסגרת “יצירת קשר” באתר עצמו.

To Top